Friday, 14 October 2011

Cara mengenal kata nama

1. Gopal membeli sepasang baju dari pasar raya.
2. Ayah menyembelih  sepuluh ekor ayam pada hari raya yang lalu.
3. Ketiga-tiga orang murid itu memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan

Huraian:

Kata nama merupakan kata yang menamakan orang, tempat, benda atau konsep. Kata nama dapat diketahui apabila kata itu didahului oleh penjodoh bilangan. Misalnya dalam ayat (1) , baju didahului oleh penjodoh bilangan sepasang. Dalam ayat (2), sepuluh merupakan kata bilangan tentu yang bergabung dengan penjodoh bilangan ekor dan kata nama ayam. Di samping itu, ayat (3) jelas menunjukkan contoh penggunaan kata bilangan himpunan yang mendahului kata nama, iaitu pelajar.

No comments:

Post a Comment